Beleidsplannen

> Veelgestelde vragen

Luchthavenbesluit en bestemmingsplannen


Ontwerp -luchthavenbesluit

Waar vind ik informatie over het ontwerp-luchthavenbesluit en de bestemmingsplannen?

U kunt hier het ontwerp-luchthavenbesluit en de bestemmingsplannen inzien.

Wat is de betekenis van een luchthavenbesluit, wat regelt het besluit?

Het ontwerp LHB legt het gebruik van de luchthaven vast en de ruimtelijke beperkingen die daaromheen gelden. Het gaat daarbij om beperkingen in verband met geluid, externe veiligheid en vliegveiligheid.

Op grond waarvan wordt zo’n besluit genomen?

Op grond van de Wet luchtvaart.

Komt er luchtverkeersleiding voor Twente Airport?

Ja. Dit is noodzakelijk om het verwachte verkeer op een veilige manier te kunnen laten starten en landen. Op dit moment zijn ADT en de exploitatiemaatschappij in gesprek met verschillende aanbieders. In 2014 moet dit leiden tot contractering. Aanwijzing van luchtverkeersleiding gebeurt door I&M.

Is het meebetalen aan de luchtverkeersleiding door het Rijk geen staatssteun?

De Europese Commissie heeft in de nieuwe richtsnoeren over staatssteun aangegeven welke financiële bijdragen wel en niet gedaan kunnen worden. Het doen van bijdragen in luchtverkeersleiding is toegestaan. Dit brengt luchthaven Twente in dezelfde positie als vergelijkbare luchthavens in Nederland.

Waar kan ik een schadeclaim indienen? Mijn huis wordt minder waard

U kunt een schadeclaim indienen bij het ministerie van I&M.

Bestemmingsplan

Wat legt het bestemmingplan vast?

Het bestemmingsplan (BP) geeft een adequate planologische regeling voor de luchthaven en de omliggende gronden. De nu geldende bestemmingsplannen zijn (deels) verouderd en maken niet alle beoogde ontwikkelingen mogelijk. Bovendien verplicht het Luchthavenbesluit (LHB) om het BP hiermee in overeenstemming te brengen. In het bestemmingsplan worden de gebruiks- en bouwrechten voor - in hoofdlijnen - de nieuwe verkeersontsluiting, de luchthaven, luchthavengebonden bedrijvigheid en het veiligheidscentrum vastgelegd.

Ligt in het bestemmingsplan ook de Leisure vast?

Nee, daar moet t.z.t. een apart bestemmingsplan voor gemaakt worden

Welke milieucategorieën worden voor de luchthavengebonden bedrijvigheid toegestaan?

Bij het bepalen van de toegestane bedrijvigheid zijn de landelijke richtlijnen gebruikt. Hierin is vastgelegd wat de afstand tussen een bedrijf en een gevoelig object moet zijn. Door de afstanden te meten tussen de omliggende woningen en de toekomstige bedrijvigheid is bepaald welke klassen worden toegestaan. Deze zijn terug te vinden op de bestemmingsplankaarten. De onderbouwing is in de plantoelichting opgenomen.

Wat houdt een beeldkwaliteitsplan in?

Dit plan geeft richting aan hoe de luchthaven er uit komt te zien (de welstandseisen).

Het beeldkwaliteitsplan voor het noordelijk deel van de luchthaven gaat tezamen met het BP ter inzage en wordt tegelijk vastgesteld.

Waarom liggen er in Enschede én Dinkelland bestemmingsplannen ter inzage?

Een deel van de luchthavenontwikkeling ligt op Dinkellands grondgebied. Omdat daarvoor de gemeenteraad van Dinkelland bevoegd gezag is, is voor dat deel een apart bestemmingsplan gemaakt.

LHB aanvraag

Waarom is het beoogde aantal passagiers niet toegestaan door het ministerie?

Het ministerie heeft beoordeeld in hoeverre het aannemelijk is dat de door ADT en de exploitatiemaatschappij voorgenomen activiteit plaats zal vinden, in relatie tot (onder andere) de ruimtelijke beperkingen die daarmee gepaard zouden gaan. Vanuit dat perspectief acht het ministerie het hogere scenario van de exploitatiemaatschappij op dit moment nog niet aannemelijk. Daarom gaat het ministerie in het luchthavenbesluit uit van het lagere scenario, waarvan realisatie naar het oordeel van het ministerie wel aannemelijk is.

Dit betekent niet dat het hoge scenario uit beeld is. Als in de toekomst blijkt dat gebruik volgens het hoge scenario aannemelijk is, kan in een nieuwe besluitvormingsprocedure het Luchthavenbesluit aangepast worden om de gebruiksmogelijkheden van de luchthaven te verruimen. Juist vanwege de ambitie om door te groeien heeft het ministerie in het LHB aangegeven dat het van belang is dat provincie en gemeenten ruimtelijk beleid voeren waarmee binnen de 48 dB(A) Lden contour ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen onder de aan- en uitvliegroutes worden voorkomen. Dat voorkomt de vestiging van mogelijk nieuwe geluidgehinderden.

Bovendien heeft provinciale staten in de provinciale verordening een ruimtelijke reservering van 10,6 km2 vastgelegd.

Minder passagiers betekent toch een kleiner beperkingengebied?

Ja, dat is in een aanvullende analyse in kaart gebracht.

De (kleinere) beperkingengebieden zijn de basis van het LHB.

Wat voor invloed heeft het kleinere beperkingengebied op bouwmogelijkheden?

Het kleinere beperkingengebied (in verhouding tot het hogere scenario) heeft geen invloed op de bouwmogelijkheden in de omgeving, omdat in de provinciale verordening een ruimtelijke reservering is opgenomen van 10,6 km2. Daarmee is invulling gegeven aan de beleidsmatige opdracht uit het ontwerp Luchthavenbesluit. Daarin worden de provincie en betrokken gemeenten gevraagd om in hun ruimtelijke besluitvorming rekening te houden met verdere groei van de luchthaven en beperkingen op te leggen in de 48 dB(A) Lden contour.

Deze ruimtelijke reservering is overigens wel aanzienlijk kleiner dan de contour van de militaire aanwijzing (38,71 km2).

Kloppen de aannames over het geluid nog met de kleinere aantallen passagiers?

Ja, want er is een aanvullende analyse uitgevoerd. Daarbij is uitgegaan van dezelfde invoerset; alleen het aantal vliegtuigbewegingen voor groot commercieel verkeer is lager: circa 6.500 in het lage scenario vs. 14.000 in het hoge scenario.

Wie heeft bepaald en/of onderbouwd welke capaciteit/aantal passagiers realistisch is?

ASM heeft vervoersprognoses onderzocht en onderbouwd op basis van de resultaten van verkeersmodellering uitgevoerd door Goudappel Coffeng en door middel van marktanalyses uitgevoerd door ASM zelf.

De vervoersprognoses uit het businessplan van Exploitatiemaatschappij Vliegveld Twente komen op hoofdlijnen overeen met de prognoses van ASM.

I&M heeft deze prognoses laten toetsen door een onafhankelijk bureau (Syconomy). Syconomy acht 930.000 passagiers in 2030 aannemelijk.

Besluitvorming algemeen

Hoe hangt alle besluitvorming (structuurvisie, bestemmingsplannen, luchthavenbesluit, etc.) met elkaar samen?

De structuurvisie is een document waarin de visie op het ruimtelijk beleid voor een gebied beschreven is. Hierin vertelt het bevoegde gezag bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden, waar de natuur behouden blijft waar de economische structuur versterkt moet worden.

De structuurvisie is alleen voor de opsteller een bindend en richtinggevend document.

Structuurvisies worden uitgewerkt in bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Ze wijst daarin de bestemming, ofwel functie van de grond aan. Ook geeft ze regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd is (bouwwerken). Omgevingsvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Voor het bestemmingsplan luchthaven is het bijzondere dat er een luchthaven mogelijk wordt gemaakt. Maar om de ontwikkeling en exploitatie van de luchthaven mogelijk te maken is ook een Luchthavenbesluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nodig. Het Luchthavenbesluit legt het gebruik van de luchthaven door het luchtverkeer vast in de vorm van grenswaarden en regels. Daarnaast bevat het Luchthavenbesluit de aanduiding van het luchthavengebied en de aanduiding van gebieden rondom de luchthaven met ruimtelijke beperkingen. Als er geen Luchthavenbesluit is heeft een bestemmingsplan met een luchthaven geen zin, de bestemming kan niet worden gerealiseerd. Daarom moet er eerst een Luchthavenbesluit zijn voordat er een bestemmingsplan kan worden vastgesteld.