Menu

Geen grootschalige kap Twente Airport

17 mrt, 2014

Op 14 en 15 maart berichtte Tubantia over de mogelijke grootschalige kap en het toppen van bomen rond Twente Airport. De interpretatie van kaarten bij het ontwerp luchthavenbesluit hebben geleid tot deze verstrekkende en onjuiste conclusie. De realiteit is dat de uiteindelijke maatregelen om de vliegveiligheid te waarborgen, bestaan uit maatwerk. Dat maatwerk leidt zeker niet tot massale kap. ADT werkt aan een compacte luchthaven in het groen. Het massaal kappen van bomen staat daar haaks op. In een gesprek tussen de directie van Landschap Overijssel en ADT, in aanwezigheid van de voorzitter van ADT Peter den Oudsten, burgemeester van Enschede, is uitgesproken dat de bomenkap beperkt moet blijven tot maximaal enige honderden bomen in een gebied van vele tienduizenden bomen.

Tubantia

De grootschalige kap waar Tubantia over schreef zou nodig zijn omdat de bomen de obstakelvrije zone belemmeren. Eén en ander wordt afgeleid uit kaartmateriaal en regels die onderdeel zijn van het ontwerp-luchthavenbesluit dat door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) vanaf 7 maart jl. ter inzage is gelegd.

Vliegveiligheid staat voorop

Het feit dat een obstakel (zoals een boom) door een zogenaamd obstakelvlak heen steekt hoeft in de praktijk geen consequenties te hebben. Dat geldt ook voor de bomen op de stuwwallen. Voor verschillende soorten obstakelvlakken worden door ADT, in overleg met het ministerie van I&M, zogenoemde ‘safety cases’ gemaakt. Daarin wordt bepaald óf obstakels de vliegveiligheid belemmeren. Als dat niet het geval is, zijn ook geen maatregelen vereist. Wanneer maatregelen nodig blijken te zijn, wordt in overleg met het ministerie van I&M en de IL&T, bepaald hoe met de kritische obstakels moet worden omgegaan. Dat kan ook door aanpassing van vliegroutes en/of procedures. Het kappen of toppen van bomen die door de obstakelvlakken steken is dus geen vanzelfsprekendheid op grond van de kaarten uit het ontwerp luchthavenbesluit. In besprekingen met het ministerie van I&M is duidelijk geworden dat er zeker geen sprake zal zijn van de massale kap waarover Tubantia berichtte. Bij ADT heeft ook nimmer het beeld bestaan dat dit het geval zou zijn.

Een compacte luchthaven in het groen

Wij werken aan een compacte luchthaven in het groen. Het massaal kappen van bomen zou daar haaks op staan. We zijn juist recent gestart met de inrichting van 130 hectare Ecologische Hoofdstructuur. De doorstart van de bestaande luchthaven betekent een sprong vooruit voor de economie en een vliegwiel voor de werkgelegenheid in de regio. Met de versterking van de ecologische hoofdstructuur creëren we tegelijkertijd een omvangrijk natuurgebied. Daarbij verbinden we de Lonnekerberg met de landgoederen van Driene. Zodoende  ontstaat er een compacte luchthaven in het groen.

Dit alles doen we niet alleen, maar waar het kan samen met vrijwilligers en met maatschappelijke organisaties. Samen kunnen we zien en beleven hoe dit prachtige gebied ontluikt. We doen dit met respect voor de natuur in Twente én met oog voor de vliegveiligheid.

Gesprek met Landschap Overijssel

Vanavond vond een gesprek plaats tussen de directie van Landschap Overijssel en ADT  in aanwezigheid van de voorzitter van ADT, Peter den Oudsten, burgemeester van Enschede. Tijdens het gesprek is over en weer gesproken over de verschillende beelden van de te verwachten bomenkap rondom Twente Airport, naar aanleiding van verschillende publicaties.

De voorzitter van ADT toonde begrip voor het misverstand dat is opgetreden. Partijen zijn ervan overtuigd dat de berekening van Overijssels landschap van het aantal te kappen hectares geen werkelijkheid zal worden. Het ministerie van I&M, bevoegd gezag voor het te nemen Luchthavenbesluit, heeft al aangegeven de bomenkap zoveel mogelijk te beperken. Dit is ook de opvatting van de directie en het bestuur van ADT.

Landschap Overijssel en ADT hebben samen uitgesproken dat de bomenkap beperkt moet blijven tot maximaal enige honderden bomen in een gebied van vele tienduizenden bomen.

Volstrekte zekerheid daarover kan pas over enige maanden worden verkregen als het Ministerie I&M daarover heeft geoordeeld. Tot die tijd zal het Ministerie hierover geen uitspraken doen. 

Hoe nu verder?

De komende paar maanden zullen de safety cases in opdracht van ADT worden uitgevoerd. Daarin wordt dus bepaald of obstakels de vliegveiligheid belemmeren. Dan zal duidelijk worden welke concrete maatregelen vanwege de vliegveiligheid getroffen moeten worden.

Wij betrekken in dat proces tijdig de direct belanghebbenden. We informeren een ieder zodra wij over meer informatie over de resultaten van deze studies  beschikken.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.